Miejska Hala Lodowa
w Nowym Targu

Regulamin Miejskiej Hali Lodowej

W obiekcie Miejskiej Hali Lodowej znajduje się:

 1. tafla lodowa o wymiarach 30x60 metrów
 2. widownia ma 2 362 miejsca siedzące
 3. sale gimnastyczne o wymiarach: 23x11 metrów; 16x9 metrów
 4. sauna wraz z basenem do odnowy biologicznej
 5. siłownia
 6. pomieszczenia szatni
 7. pomieszczenie kawiarniano-barowe
 8. pomieszczenie reżyserki oraz sala VIP

§ 1

 1. Obiekt Miejskiej Hali Lodowej jest własnością Gminy Miasta Nowy Targ, której administratorem jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji (dalej MCSiR) w Nowym Targu Pl. Every 4.
 2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 7 do 23
 3. Każda osoba wchodząca na teren obiektu ma obowiązek zapoznania się i stosowania do zapisów niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń obowiązujących na terenie Miejskiej Hali Lodowej.
 4. Regulamin Miejskiej Hali Lodowej znajduje się przy każdym wejściu na teren obiektu Miejskiej Hali Lodowej w sekretariacie MCSiR oraz stronie internetowej www.mcsir.nowytarg.pl
 5. Korzystanie z tafli lodowej, pomieszczeń szatni, sal gimnastycznych, siłowni, sauny regulowane jest harmonogramem uwzględniającym zajęcia grup szkoleniowych hokeja na lodzie, unihokeja, piłki nożnej, karate oraz nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów, ślizgawki ogólnodostępne, drużyn amatorskich oraz meczy ligowych.
  • harmonogram ogłaszany jest na tablicy w każdy piątek poprzedzający tydzień kalendarzowy
  • godziny otwarcia obiektu i zajęć ujętych w harmonogramie mogą ulec zmianie w wyniku zdarzeń losowych, korekt terminarza rozgrywek, odbywających się zawodów
 6. Obiekt Miejskiej Hali Lodowej jest ogólnie dostępny tylko w czasie imprez sportowych, rozgrywkowych i zajęć organizowanych przez MCSiR.

§ 2

 1. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska:
  • napojów alkoholowych;
  • środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • przedmiotów niebezpiecznych;
  • broni wszelkiego rodzaju;
  • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  • fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych;
  • drzewców flag i transparentów;
  • instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym;
 2. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na lodowisko mogą być przejęte, bez prawa ich zwrotu, przez pracowników Miejskiej Hali Lodowej.
 3. Na terenie lodowiska zakazuje się:
  • wchodzenia do sektorów i pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla osób postronnych;
  • rzucania przedmiotami;
  • używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób;
  • zapalania fajerwerków lub petard;
  • sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody kierownictwa MCSiR;
  • pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
  • zaśmiecania terenu lodowiska;
  • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji;
  • wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;
  • wprowadzania zwierząt;
  • jazdy na rowerach i ich wprowadzania na teren obiektu.
 4. W przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których używanie na terenie obiektu jest zabronione, a w szczególności przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające i substancje psychotropowe, pracownik Miejskiej Hali Lodowej ujmuje podejrzaną osobę i wzywa policję.
 5. MCSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lodowiska lub wydalenia z obiektu osoby, która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku. Osoby nietrzeźwe lub stwarzające ryzyko naruszania porządku i bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren lodowiska.

§ 3

 1. Osoby przebywające w obiekcie lodowiska powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym.
 2. Wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawiane i blokowane.
 3. Zabrania się dokonywania nagrań filmowych i radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez zgody kierownictwa MCSiR.

§ 4

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na lodowisku mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej jak i administracyjnej.
 2. MCSiR zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu lodowiska przez Straż Miejską lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na lodowisku mogłaby by stanowić źródło zagrożenia dla innych osób.
 3. W stosunku do osób naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na lodowisko.
 4. Na terenie Miejskiej Hali Lodowej zainstalowany jest system nadzoru wizyjnego umożliwiający identyfikację osób naruszających niniejszy regulamin.
 5. Wejście na trybuny możliwe jest wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych oraz innych imprez z udziałem publiczności.

§ 5

 1. Zajęcia treningowe mogą być przeprowadzane tylko przez trenerów i instruktorów z ważnymi uprawnieniami.
 2. Prowadzący zajęcia co najmniej pół godziny przed treningiem zobowiązany jest do objęcia nadzoru nad swoimi podopiecznymi na terenie obiektu i sprawowania go do momentu opuszczania obiektu przez ostatniego zawodnika danej grupy.
 3. Zajęcia treningowe mogą być przeprowadzane tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. tafla lodowa, sala gimnastyczna, siłownia.
 4. Uczestnikom zajęć treningowych zabrania się wchodzenia do pomieszczeń, w których pracują urządzenia techniczne oraz innych pomieszczeń służbowych.
 5. Zabrania się urządzania gier i zabaw przy kasach, w pomieszczeniach szatni oraz w korytarzach.
 6. W czasie trwania zajęć na lodzie przebywanie osób postronnych w boksach zawodników oraz przy bandzie lodowiska jest zabronione.
 7. W czasie pracy maszyny przygotowującej lód, zabrania się kategorycznie przebywania na tafli lodowiska.
 8. Do obowiązków trenera po zakończonych zajęciach należy kontrola zamknięcia okien, wygaszenia świateł w szatniach, zamknięcia drzwi, wyłączenia urządzeń elektrycznych. Trener musi opuścić szatnię jako ostatni.
 9. Posiadanie kluczy do szatni przez osoby inne niż trener lub opiekun wyznaczony przez zarząd jest niedozwolone.
 10. O wszelkich nieprawidłowościach oraz zauważonych usterkach w obiekcie trenerzy powinni niezwłocznie powiadomić pracownika lodowiska.
 11. Rezerwowe klucze do wszystkich pomieszczeń treningowych muszą znajdować się w zamkniętej gablocie w pomieszczeniu portierni.

§ 6

 1. Wejście na obiekt w trakcie ślizgawki odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. Obowiązek posiadania biletu wstępu dotyczy osób korzystających z tafli lodowiska.
 2. W czasie trwania ślizgawek uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ślizgawek stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.(Załącznik do regulaminu).

§ 7

Inne imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminami przygotowanymi odrębnie dla każdej z nich.

§ 8

Korzystający z obiektu lodowiska zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w instrukcjach p.poż. i BHP umieszczonych na terenie obiektu.

§ 9

Regulamin obowiązuje na terenie Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14. Osoby przebywające na terenie lodowiska podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz niniejszego regulaminu.

Wejście na teren lodowiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację postanowień na jego podstawie obowiązujących.

§ 10

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:

 • regulamin korzystania ze szatni,
 • regulamin ślizgawki,
 • instrukcja p.poż.

Nowy Targ, dnia 01.07.2014 roku Administrator

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.